Hakkımızda

Vadi (Varlığın Dirliği) Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hamilik Okulu Vakfı, mühendislik, işletme/yönetim ve ekonomi/finans alanlarında çalışan iş insanlarının kurduğu ve bu konularda öğrenim görmekte olan öğrencilere Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerindeki “Ahilik ve Esnaf/Meslek Teşkilatları’nın ahlaki ve insani değerlerini tanıtmak, meslek hayatına sadece maddi değil, aynı zamanda manevi ve moral değerler ile de bakmalarını sağlayacak bir idraki kazandırmak gayesiyle kurulmuştur. Hamilik Okulu’nun dört senelik müfredatı içinde, sözü edilen kadim değerlerin modern meslek hayatı içinde güncellenmesi arayışını da görmek mümkündür.

Hamilik Okulu Vakfı’nın, “varoluşun anlamlandırdığı meslek” ile başlattığı bu yeni kavramsal güncellemeler; iş hayatını, ekonomiyi ve hatta bütün bir hayatı kapsayan yeni kavramsallaştırmalar yapabilmek adına Vakıf içinde yeni bir insiyatifin doğmasına neden olmuştur. Vadi Araştırma ve Uygulama Merkezi (kısaca Vadi), yeni bir dünyanın, ancak kendi kültür ve medeniyetimizden tevarüs eden bilginin, insanlığın sahip olduğu ortak tecrübeyi göz önüne alarak; ve  yine bütün insanlığın ortak paydası olabilecek kavramsal güncellemeleri üretebilmek marifetiyle mümkün olabileceği inancı ve niyeti ile kurulmuştur. Vadi Araştırma ve Uygulama Merkezi, yapacağı çalışmalarını Vakfımızın insan kıymetlerinin akademide, iş dünyasında ve çevresel ilişkileri çerçevesinde kuvvet bulacağı çalışma alanlarında yoğunlaştıracaktır.

Bu çerçevede Vadi, bir yandan Hamilik Okulu Vakfı’nın kuruluşu ile beraber geliştirmekte olduğu “kavram”ları, (yeni bir eğitim-öğretim felsefesinin arayışı olarak “hamilik”; iktisadi kalkınmanın “gaye, ahlak  ve değer” gibi moral yönlerine,  en az “ekonomik büyüklük-büyüme” vb maddi yönleri kadar önem veren  “şenlendirme”; ve yine vakfımızın hamilerinden olan Temel Hazıroğlu’nun Katılım Bankacılığı’nın uygulamasından hareketle inşa etmekte olduğu “katılım” gibi) inşa etmeye ve kuvvetlendirmeye devam ederken, bir diğer yandan da, özellikle “meslek hayatı” ile ilgili yeni kavramlar üretmeye, bu kez, uzmanlaşmaya doğru giden bir organizasyonunun çatısı altında devam edecektir.

Çalışmanın ve kurulmakta olan “çatı-organizasyon”un “Vadi” olarak isimlendirilmesi ise, Hamilik Okulu Vakfı’nda devam edegelen eğitim-öğretim çalışmaları neticesinde bir düzen ve ahenk içinde iş yapan (bir işi, varoluşun bütün unsurlarını; etik, estetik, pragmatik ve teknik yönleriyle dikkate alarak icra eden) üretici birimleri, “komisyon” ya da “klüb” yerine, yeni bir “isimlendirmenin” adı altında toplamanın zarureti sonucunda doğmuştur. Şöyle ki; kelimenin kadim-etimolojik köklerinden de ilham alarak, bu üretici birimlerin, “dirlik” adı altında isimlendirilmesinin, en nihayetinde “birliği” gaye edinen vakıf çalışmaları için, son derece yerinde  bir adlandırma olacağı konusunda, fikir birliğine varılmıştır. Bu çerçevede “dirlik”, vakıfta bir araya gelen meslek erbabı insanların (finansçılar, pazarlamacılar ve insan kıymetleri alanında çalışan yöneticilerimizin), Vakıf’daki üniversite öğrencileri için hazırlamış oldukları programları (gerek mesleki eğitim-öğretim ve gerekse “hamilik”) icra etmek üzere bir “birlik, düzen ve ahenk” içinde ciddi mesailer ortaya koyarak meydana getirmiş oldukları ve aynı zamanda da sürdürülebilirliklerini sağladıkları teşekkülleri tarif etmek üzere kullanılmaya başlanmıştır.

Esasen “dirlik” kelimesinin vakfımızda tarihi seyr-ü seferinde, özellikle “meslek dirliği” kavramı altında üretilmeye çalışılan; gönüllülerimizin sadece öğrencilerimiz için değil, aynı zamanda kendilerinin mesleki gelişimini de sağlayabilecekleri, her dem değişmekte olan dünyada ve iş yaşamında yek diğerlerinden öğrenebilecekleri bir grubun içinde, birlik ve düzen halinde olmalarını da ihata etmekteydi . Bu grup öyle bir grup olmalıydı ki; her biri insan olmanın gerektirdiği mükellefiyetin bilincinde, onları bir araya getiren grup misyonlarına bağlı, sahip oldukları bilgi ve tecrübeleri karşılıksız paylaşan, beraber çalışmaktan ve üretmekten mutlu olan, yönettikleri süreçle ilgili an farkındalığı çok yüksek, ortaya çıkan ürünlerde rikkat, sanat ve ihsanın sağladığı mükemmelliğin görüldüğü, çevreden ve paydaşlardan gelen değişim taleplerine cevap vermeye hazır, birlikte çalışarak ortaya en güzel, en verimli ve en sürdürülebilir ürünü/sonucu çıkaran, bu ürünü ortaya çıkaran süreçleri, ilişkileri, iş yapış biçimi ya da teknolojileri yenileyerek geliştiren, uyumu yakalamış, yaşayan ve gelişen; bir ve diri, ahenk ve düzen halinde, yani birliğin bekasını ve sürdürülebilirliğini sağlayan “DİRLİK” olmalıydı.

Öte yandan eğitim faaliyetlerimizin ilham kaynağı olan “Ahilik ve Esnaf Teşkilatları”nın Anadolu’daki tarihi, elbetteki “varlığın birliği” tasavvuru’nun hayata tahakkuk etmiş olan kadim bir uygulaması olarak, “dirlik” kelimesini aynı zamanda “birlik” kavramı ile beraber, “varlığın dirliği” şekliyle kullanmamızın da önünü açtı. Bu aynı zamanda yeni kurulmakta olan “araştırma ve uygulama” merkezimizin de adı oldu : Varlığın Dirliği – VADİ Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Hülasa; Hamilik Okulu Vakfı’nın çatısı altında, “dirlik” kelimesi üzerinden girişilen kavramsallaştırma teşebbüsünün yeni bir uygulaması olarak Vadi Araştırma ve Uygulama Merkezi, (yani, bu yeni “dirlik”), akademik çalışmaları olan iş insanları ve uygulamanın içinde olan akademisyenlerle, iki grup halinde ekonomi/finans (Vadi İktisat) ve yönetim/işletme (Vadi Yönetim) konularını çalışmayı gaye edinmektedir. Çalışmaların yakın dönemde bir web dergiyle yarı akademik ve sonrasında da akademi dünyasının iştirakiyle “akademik bir dergi” haline getirilmesi düşünülmektedir. Hayallerimiz arasında aynı zamanda, bu konular etrafında tercüme veya telif eserler yayınlayabileceğimiz bir yayınevi kurmak ve sosyal ve iktisadi kurum modellemeleri yapmak bulunmaktadır. Kıymetli ilim ve düşünce adamlarını dinleyerek de hem kendilerinden ilham almak ve hem de faaliyet alanlarımızda bizi dinleyen, takip eden, katkıda bulunan insan kıymetleri ile ortak okumalar yapmış olmayı planlıyoruz.

Vadi bir araştırma merkezi olarak; kanaat önderlerini, akademisyenleri, iş insanlarını, doktora/yüksek lisans öğrencilerini Vadi mecralarına, sunum/konuşma yapma, yazı/makale/kitap yazmaları için davet ediyor. Vadi mecralarında yayınlanan bu görüş ve fikirlerin Vadi’yi ve dolayısıyla Vakfı bağlamaması, yani Vadi ve Vakfımızın görüşleri olarak mütela edilmemesini, bununla beraber mecralarımızın fikirlerin yarışacağı ve Tevhid’in anlam çerçevesine en yakın kavram ve uygulamaların hayat bulacağı yerler olmasını arzu ediyoruz. Vadi İktisat grubumuzun başkanı Dr. Ömer Emeç ve Vadi Yönetim grubumuzun başkanı Dr. Ahmet Coşkun; gruplarında yapmayı planladıkları işleri ayrı yazılar halinde sizlerle paylaşacaklar. Rabbimden çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmemesini, bütün işlerimizi hayırlısıyla tamamına erdirmesini diliyoruz.

Dr. Ruşen Ahmet Albayrak

Muhteşem dergimize abone olun! Sizi güncellemelerden haberdar edeceğiz.
Dergimize abone olun!